To. Customer
ทางบริษัทนอกจากเรามีหน้าที่ทำอันดับให้เว็บไซต์ของท่านมีอันดับใน SearchEngine ตามที่ท่านต้องการ เรายังมีหน้าที่อื่นๆ ในการโปรโมทเว็บไซต์ของท่าน โดยเน้นที่การทำให้เว็บไซต์ของท่านมีจำนวน ผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น และจะต้องเป็นผู้เข้าชมที่เป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่านอีกด้วย โดยที่ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษากับเราได้ทุกๆ เรื่องที่ต้องการ